Kategoriat
Puettavat Puhelimet Uutiset

Huaweille EISA voittoja!

Paras älypuhelin kamera – Huawei P40 Pro

”Edel­tä­jien­sä suo­si­on poh­jal­ta pon­nis­ta­va Hu­a­wei P40 Pro on­nis­tuu jäl­leen pus­ke­maan äly­pu­he­li­mien ka­me­ra­tek­no­lo­gi­aa eteen­päin. Sen nel­jä ka­me­raa Lei­can op­tii­kal­la tar­jo­aa liki ra­jat­to­mat ku­vaus­mah­dol­li­suu­det. Pää­ka­me­ras­sa on 50 me­ga­pik­se­liä, pdaf-au­to­maat­ti­tar­ken­nus ja op­ti­nen ku­van­va­kaus, ja sen rin­nal­la on 12 me­ga­pik­se­lin pe­ris­koop­pi­te­le­ka­me­ra 5-ker­tai­sel­la op­ti­sel­la zoo­mil­la sekä 40-me­ga­pik­se­li­nen Cine Ca­me­ra -ult­ra­laa­ja­kul­ma vaa­ti­vam­paan vi­de­o­tal­len­nuk­seen. Kun pa­ket­tiin li­sä­tään vie­lä P40 Pron ToF 3D -sy­vyys­ka­me­ra ja te­ko­ä­ly­poh­jai­nen ku­van­pa­ran­nus, on kä­des­sä äly­pu­he­lin, jol­la nap­sii tyr­mää­vän laa­duk­kai­ta ku­via niin päi­väl­lä kuin yöl­lä­kin – il­man tar­pee­ton­ta ko­hi­naa tai poik­ke­a­mia. Luk­sus­de­sign, pre­mium-luo­kan näyt­tö­tek­no­lo­gia ja help­po­käyt­töi­syys nos­ta­vat P40 Pron ka­te­go­ri­an­sa paa­lu­pai­kal­le.”

Paras älykello – Huawei Watch GT 2

”Hu­a­wein Watch GT 2:ssa ny­ky­ai­kai­sen äly­kel­lon omi­nai­suu­det ni­vel­ty­vät tyy­lik­kää­seen uni­sex-muo­toi­luun pyö­re­äl­lä amo­led-näy­töl­lä, fyy­si­sil­lä oh­jaus­pai­nik­keil­la sekä ai­dol­la nah­ka­ran­nek­keel­la. Ak­tii­vi­seen elä­män­tyy­liin ihan­teel­li­ses­ti so­pi­va Watch GT 2 tar­jo­aa liu­dan fit­ness-omi­nai­suuk­sia, ku­ten ky­vyn ana­ly­soi­da 15 eri­lais­ta ur­hei­lu­la­jia ja tul­ki­ta jopa 190:n eri­lai­sen har­joit­teen da­taa, sekä lois­ta­van kah­den vii­kon akun­kes­ton. Hu­a­wein TruS­leep-omi­nai­suus ana­ly­soi unen laa­tua te­ko­ä­lyn avul­la, ja li­säk­si GT 2 seu­raa sy­ket­tä ja stres­si­ta­so­ja. Toi­min­to­jen lis­tal­ta löy­tyy myös blu­e­tooth-pu­he­lut jopa 150 met­rin etäi­syy­del­lä äly­pu­he­li­mes­ta, so­vel­lu­sil­moi­tuk­set sekä in­teg­roi­tu tal­len­nus­ti­la mu­siik­ki­tie­dos­toil­le. Mo­der­ni klas­sik­ko on täs­sä!”

[Total: 2   Average: 5/5]